آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها


فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
اضافه جریان:
هر جریان نامی تجهیزات یا بیش از جریان قابل تحمل یک هادی که ناشی از اضافه بار، اتصال کوتاه یا عیب سیستم اتصال به زمین باشد
باتری: یک سیستم الکترو شیمیایی است که انرژی الکتریکی دریافتی را به صورت شیمیایی ذخیره کرده و سپس آن را به صورت انرژی الکتریکی باز پس می دهد.
برق دار:
وسیله ای که اتصال الکتریکی به منبع پتانسیل دارد
بی برق:
هروسیله ای که هیچ اتصال الکتریکی با منبع اختلاف پتانسیل نداشته و دارای بار الکتریکی نیست
تابلو برق: مجموعه ای از ورودی و خروجی های برق و وسایل اضافه جریان خودکار که در داخل جعبه یا کابینت قرار داشته و برخی از انواع آن کلید های برای کنترل روشنایی، گرما سا مدارات توان دارند
تاسیسات الکتریکی: مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی مرتبط با هم بوده که برای یک هدف خاص طراحی گردیده اند.
تجهیزات الکتریکی: تمامی مدارها، وسایل، دستگاهها، مصرف کننده ها و هر وسیله مشابه دیگر ک به عنوان بخشی از تاسیسات الکتریکی به کار رفته و یا در ابتباط با این تاسیسات هستند
تجهیزات سرویس دهی: تجهیزات ضروری که معمولا شامل یک قطع کننده مدار، فیوز ها و لوازم جانبی آن ها بوده و به ورودی مصرف کننده ساختمان و یا هر سازه دیگر متصل است و وظیفه آن کنترل اصلی و قطع تغذیه می باشد
زمین: هرگونه اتصال هادی عمدی یا تصادی یک مدار الکتریکی یا تجهیزات به زمین یا به برخی بدنه های هادی که به جای زمین (ارت) عمل می کنند، حکم زمین را دارد
زمین موثر: اتصال به زمین عمدی از طریق یک اتصال زمین یا اتصالاتی با امپدانسی به حد کافی پایین بوده که ظرفیت مناسب برای حمل جریان را دارد تا از ایجاد خطر برای تجهیزات متصل به آن یا افراد می شود، جلوگیری نماید
سپر (شیلد): لایه فلزی زمین شده روی کابل است که از تاثیر میدان الکتریکی کابل به خارج از آن جلوگیری می کند و یا کابل را در برابر تاثیر عوامل الکتریکی خارجی محافظت می کند
سیم کشی: به مجموعه ای متشکل از کابل ها، سیم ها، شین ها، و همچنین قسمت های نگهدارنده آن شامل لوله های توکار، روکار، داکت ها، سینی ها و کانال ها سیستم سیم کشی اطلاق می گردد
قسمت های برق دار: تمام قسمت های هادی جریان مانند سیم ها، ترمینال ها و تمان اجزای تجهیزات الکتریکی که فاقد عایق بندی مناسب باشند
قطع کننده مدار: وسیله ای است که از آن برای باز و بسته کردن مدار به روش دستی استفاده می شود و در صورت عبور جریان اضافی مدار را به طور خودکار از منبع ولتاژ قطع می کند
قوس الکتریکی: تخلیه الکتریسیته در اثر شکست عایق الکتریکی بین دو هادی با اختلاف پتانسیل بالا که باعث آزاد شده انرژی حرارتی و نور می شود
کلید محافظ جان (وسیله جریان تفاضلی – RCD ): وسیله قطع و وصل مکانیکی با مجموعه ای از وسایل است که اگر جریان تفاضلی (تفاضل جریان مدار با جریان مرجع) در شرایط معین به مقدار مشخصی برسد، کنتاکت ها را باز می کند
ورودی اصلی برق: نقطه تحویل انرژی الکتریکی به کارگاه می باشد
وسایل قطع: وسیله یا گروهی از وسایل که توسط آنها هادی یک مدار از منبعع تغذیه جدا می شود
وسیله فرمان الکتریکی: وسیله ای است که توسط آن فرمان های لازم برای عملکرد مناسب دستگاه های الکتریکی در شرایط مختلف و قطع و وصل آن اعمال می گردد
ولتاژ فشار قوی: ولتاژ بالای 1000 ولت تحت عنوان ولتاژ فشار قوی شناخته می شوند

 

فصل دوم – مقررات عمومی
ماده 1 – نصب، تنظیم، آزمایش، نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات الکتریکی فقط باید توسط افراد متخصص و ماهرر انجام شود.
ماده 2 – تجهیزات الکتریکی کارگاه باید با استاندارد های الکتریکی مطابقت داشته باشند.
ماده 3 – تجهیزات و ملزومات مورد استفاده برای هر نوع عملیات برقی باید متناسب با آن کاربرد خاص باشد
ماده 4 – طراحی شبکه توزیع برق باید به گونه ای باشد که احتمال برقراری اتصال کوتاه و عبور جریان اضافی وجود نداشته باشد
ماده 5 – قبل از به کارگیری کلیه تجهیزات الکتریکی باید از صحت عایق بندی الکتریکی قسمت های برق دار آن اصمینان حاصل شود
ماده 6 – تجهیزات الکتریکی باید متناسب با اثرات خاص شرایط جوی و محیطی بکار گرفته شود
ماده 7 – انتخاب و بکارگیری تجهیزات الکتریکی باید به گونه ای باشد که اثرات قوس الکتریکی (آرک) مهار گردیده و باعث بروز خطر نشود
ماده 8 – رعایت دستورالعمل های کارخانه سازنده برای نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی الزامی است
ماده 9  - تجهیزاتی که برای قطع جریان الکتریکی مدار به کار می روند، باید با ولتاژ و جریان نامی آن مطابقت داشته باشند
ماده 10- هیج یک از تجهیزات الکتریکی به خصوص سیم ها و هادی ها نباید در معرض عوامل شیمیایی خورنده، گازها، بخارات، رطوبت، مواد قابل اشتعال و انفجار، مایعات یا عوامل دیگر قرارگیرند مگر اینکه به طور مشخص برای کار در چنین محیط هایی طراحی و ساخته شده باشند.
ماده 11 – درزمان اجرای عملیات ساختمانی باید تجهیزات الکتریکی از صدمات ناشی از شرایط فیزیکی و جوی محافظت شوند
ماده 12 – کلیه تجهیزات الکتریکی شامل شین ها، ترمینال ها، سیم کشی ها و عایق ها باید کاملا سالم بوده و نباید با رنگ، گچ، گرد و غبار ، مواد پاک کننده، مواد ساینده ویا دیگر مواد آلوده شوند
ماده 13 – قسمت هایی از تجهیزات و وسایل الکتریکی که در حال کارکرد عادی، قوس الکتریکی، جرقه، شعله یا فلز مذاب تولید می کنند باید محصور شده و از هرگونه مواد منفجره و قابل اشتعال دور باشند
ماده 14 – در محل ورود به اتاق ها یا محل های حفاظت شده که قسمت های برق دار در دسترس دارند باید علائم هشدار دهنده مبنی بر ممنوع بودن ورود افراد غیر مجاز نصب شود
ماده 15 – کلیه تابلو های برق ، جعبه تقسیم ها و تجهیزات مشابه دیگر باید دارای علایم هشدار دهنده مناسب باشند
ماده 16 – برای کلیه قسمت های برق دار با ولتاژ فشار قوی اعم از روکش دار و بدون روکش باید حفاظ فلزی متصل به سیستم اتصال به زمین برای جلوگیری از قوس الکتریکی تعبیه گردد
ماده 17 – باید در ورودی مدار توزیع برق کارگاه وسیله مناسبی برای قطع کامل برق تجهیزات تعبیه شود
ماده 18 – به دلیل امکان گرم شدن زیاد و جرقه زنی فیوز ها و قطع کنند های مدار نگهداری مواد قابل اشتعال و انفجار درر مجاورت آن ها ممنوع است.
ماده 19 – تابلو های برق، جعبه تقسیم ها  و نظایر آن باید به گونه ای نصب شود که از نفوذ و تجمع آب در داخل آنها جلوگیری شود
ماده 20 – موتور های الکتریکی، وسایلی که با موتور کنترل می شوند و سیم های مدار های انشعابی موتورهای الکتریکی باید در برابر افزایش دمای ناشی از اضافه بار موتور یا معایب مربوط به روشن شدن موتور محافظت شوند
ماده 21 – در محل استقرار افرادی که در نزدیکی کنترل کننده یا قسمت های برق دار موتور کار می کنند، باید سکو یا کفپوش عایق مناسب در نظر گرفته شود
ماده 22 – کارفرما مکلف به اخذ تاییدیه سالانه صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین (الکترود ارت – دستگاه ها – همبندی ها و دیگر تجهیزات و متعلقات) ار وزارت کار و امور اجتماعی می باشد

 

فصل سوم - سیم کشی
ماده 23 – دسترسی به کانال های تاسیسات برق باید به راحتی امکانپذیر باشد
ماده 24 – سیم ها و کابل های برق در کانال ها باید به گونه ای نصب شوند که تعقیب مسیر آن آسان باشد
ماده 25 – در پوش ورودی کانال های تاسیساتی زیر زمینی باید به گونه ای قرار گیرد که احتمال جابجایی و لغزش آنها وجود نداشته باشد
ماده 26 –درپوش کانال های تاسیساتی در سطح کارگاه باید تحمل وزن افراد و وسایل نقلیه عبوری را داشته باشد
ماده 27 – شرایط داخل کانال باید از لحاظ تهویه، نور، حرات، و رطوبت مناسب باشد
ماده 28 – ورودی ها، دیوارها و کف کانال های تاسیسات برق باید از مصالحی ساخته شود که مانع از نفوذ و تجمع آب در کانال گردد
ماده 29 – بدنه کانال های تاسیسات برقی باید از مصالحی ساخته شود که تحمل فشارهای جانبی و غیره را داشته باشند
ماده 30 – در کانال های تاسیساتی آدم رو باید کابل ها و تجهیزات برقی بر اساس اصول فنی و ایمنی نصب شده باشند
ماده 31  - به منظور جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی و امداد رسانی، بکارگیری کارگران به تنهایی در کانال ها ممنوع می باشد
ماده 32 – ورود به کانال های برق بدون هماهنگی با واحد برق یا مسئول برق به هر عنوان ممنوع است
ماده 33 – اتصال سیم ها به یکدیگر  و ترمینال ها باید یک اتصال مطمئن بوده و قسمت های لخت هادی برق به نحو ایمن عایق بندی گردد
ماده 34 – کلید های روشنایی باید در محلی نصب گردد که شخص برای روشن کردن چراغ، در معرض تماس احتمالی با قسمت های برق دار قسمت های متحرک تجهیزات دیگر قرار نگیرد
ماده 35 – بکار بردن سیم های برق خارج از استاندارد رنگ سیم ها اکیدا ممنوع است
رنگ سیم فاز: قرمز یا مشکی یا قهوه ای
رنگ سیم نول: آبی
رنگ سیم اتصال به زمین: زرد، سبز، یا ترکیب زرد و سبز
ماده 36 – کلیه سیم ها و کابل های برق باید به لحاظ نوع، جنس، و سطح مقطع به گونه ای انتخاب شود که کاربرد آن به سادگی قابل تشخیص باشد
ماده 37 – تجهیزات سیستم اتصال به زمین نباید برای اهداف دیگر به کار گرفته شود
ماده 38 – استفاده از سیم ارت به جای سیم نول و بالعکس تحت هر شرایطی ممنوع است
ماده 39 – قطع کننده مدار نوع دستگیره ای باید روی تابلو کلید های عمودی نصب شده و در وضعیت ON دستگیره در موقعیت بالا باشد
ماده 40 – حصارها و بدنه فلزی تجهیزات الکتریکی باید اتصال به زمین موثر داشته باشند
ماده 41 – کلیه اجزای فلزی سیم کشی و نیز سپر (شیلد) حفاظ های فلزی کابل ها باید اتصال به زمین موثر داشته باشد
ماده 42 – عبور هرگونه سیم و کابل از داخل کانال های مخصوص تهویه و کانال های خروج ذرات گرد و غبار یا بخارات قابل اشتعال ممنوع است
 ماده 43 –  استفاده از سیم کشی های موقت در کارگاه های ساختمانی با رعایت اصول ایمنی و صرفا در زمان تخریب، ساخت، تعمیرات و تغییرات مجاز است و بلافاصله پس از اتمام کار بایستی کلیه سیم کشی های موقت جمع آوری شود
ماده 44 – سیم کشی های موقت باید در ارتفاع مناسبی نصب و یا به روش مطمئن دیگری استفاده شود تا از تماس تصادفی افراد و تجهیزات با آن ها جلوگیری گردد
 ماده 45 – سیم کشی های موقت در مدارهای فشار ضعیف برای محل های عبور و مرور باید حداقل 3متر ارتفاع داشته باشد
ماده 46 – کلیه سیم ها وکابل های نصب شده در ارتفاع، سقف و دیوارها باید در فواصل مناسبی تثبیت شوند تا از آویزان شدن آن ها جلوگیری شود
ماده 47 – کلیه چراغ های مورد استفاده برای روشنایی موقت باید در برابر تماس اشیاء و افراد و شکستن حفاظت شوند
ماده 48 – پریزهای مورد استفاده در مدارهای سیم کشی موقت باید از نوع ارت دار بوده و به سیستم اتصال به زمین مطمئن و موثر وصل شوند
ماده 49 – بدنه فلزی تابلو های برق بایستی مجهز به سیستم اتصال به زمین بوده و در قفل دار داشته باشد و پیرامون آن ها کقپوش یا سکوی عایق موثر نصب گردد
ماده 50 – برای دسترسی آسان و ایمن به کلیه قسم های تابلو های برق با عرض زیاد باید در جهت های مختلف، درهایی باشد که از تماس تصادفی جلوگیری شود
ماده 51 – برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل ها در اثر ساییده شدن به لبه های تیز ورودی به تابلو ها، جعبه تقسیم ها و دستگاه های باید از کلمپ های لاستیکی استفاده شود
ماده 52 – در کلید های چاقویی جریان ورودی باید به پایه ثابت وصل شده و تیغه های متحرک همواره به جریان برگشتی فاز متصل باشد به نحوی که هیچگاه در حالت باز تیغه ها برق دار نباشد
ماده 53 – کلید های چاقویی باید به صورت عمودی نصب شود به نحوی که پایه متحرک در سمت پایین باشد
ماده 54 – از سیم های رابط نباید به عنوان سیم کشی دایم استفاده نمود
ماده 55 – عبور سیم های رابط از زیر کفپوش ها و محل های که احتمال ساییدگی، ضربه، بریدگی و معیوب شدن آن ها وجود دارد ممنوع است
ماده 56 – سیم های رابط نباید در معرض صدمات ناشی از تماس با لبه های در و پنجره و بست ها قرار گیرند
ماده 57 – سیم های رابط باید همواره یک تکه باشند
ماده 58 – سیم های رابط باید توسط تجهیزات ایمن نظیر دوشاخه و سه شاخه به وسایل و پریزها متصل گردیده و احتمال کشیدگی سیم نیز وجود نداشته باشد
ماده 59 – لامپ های مخصوص روشنایی محوطه بیرونی کارگاه ها باید پایین تر از هادی های برق دار ترانسفورماتورها یا تجهیزات الکتریکی دیگر نصب شود مگر اینکه فواصل مناسب و ایمن بین آن ها و تجهیزات و خطوط برق دار رعایت گردد
ماده 60 – در کارگاه هایی که استفاده از وسایل سیار الکتریکی ضروری است باید به تعداد کافی پریز ثابت در نقاط مناسبی که دسترسی آسان و ایمن به آن ها میسر باشد تعبیه شود

 

فصل چهارم – تجهیزات الکتریکی
ماده 61 – تجهیزات الکتریکی که برای خنک کردن آن های از جریان طبیعی هوا و اصول همرفت استفاده می شود باید طوری نصب شوند که دیوار ها یا تجهیزات مجاور مانع عبور جریان هوا از قسمت های مذکور نشوند
ماده 62 – باید بین دیوارهای مجاور پایین و بالای تجهیزات الکتریکی فضای کافی برای جابجایی هوا وجود داشته باشد
ماده 63 – دستگاه های الکتریکی سیار باید دارای دسته هایی از جنس عایق باشند
ماده 64 – تجهیزات الکتریکی باید دارای یک صفحه مشخصات (پلاک) قابل رویت باشند که نام تولید کننده علامت تجاری ی علایم تشریحی مانند نوع اندازه، ولتاژ، ظرفیت جریان و سایر مشخصات نامی در آن درج شده باشد
ماده 65 – همه وسایل قطع کننده مدارها یا موتورهای الکتریکی باید دارای پلاک مخصوص بوده و به گونه ای که مشخص شود هریک از آنها مربوط به کدام دستگاه است
 ماده 66 – قراردادن هرگونه مواد و اشیا و همچنین استراحت افراد حتی به صورت موقت در محل استقرار تابلوهای برق و پست ها ممنوع است
ماده 67 – در جاهایی که احتمال وارد آمدن صدمات فیزیکی به تجهیزات الکتریکی و پستهای برق وجود دارد نصب حفاظ و حصار با پایداری مقاومت مناسب و فاصله کافی الزامی است
ماده 68 – رعایت فاصله مناسب برای محل استقرار و استراحت افراد تا پست های برق و تجهیزات الکتریکی الزامی است
ماده 69 – قسمت های برق دار تجهیزات الکتریکی باید به یکی از روش های قراردادن در یک تابلوی مناسب و ایمن یا قرار دادن داخل یک اتاق یا محفظه قفل دار و یا محصور کردن توسط دیوار ها و یا جداکننده های دایمی به طوری که از دسترس افراد متفرقه دور باشد در برابر تماس تصادفی محافظت شوند
ماده 70 – در اطراف تجهیزات الکتریکی باید فضای مناسبی برای عملکرد ایمن تعمیر و نگهداری آنها وجود داشته باشد
ماده 71 – برای دسترسی به فضای اطراف تجهیزات الکتریکی باید حداقل یک درب ورودی مناسب که به طرف بیرون باز شود تعبیه گردد
ماده 72 – فضای اطراف تجهیزات سرویس دهی تابلو کلید ها و مراکز کنترل باید از روشنایی کافی برخودار باشد
ماده 73 – کنترل روشنایی در اتاق های تجهیزات الکتریکی باید به صورت دستی انجام شود
ماده 74 – روزنه های یا منافذ ترانسفورماتورها و تجهیزات مشابه دیگر باید طوری طراحی شوند که در صورت ورود اشیا خارجی از طریق آنها به داخل محفظه فلزی امکان برخورد با قسمت های برق دار وجود نداشته باشد
ماده 75 – در ورودی حصارها، اتاق ها و ساختمانهایی که محل نصب یا عبور تجهیزات الکتریکی فشار قوی می باشند باید قفل بوده و کلید آن باید در اختیار مسئول برق باشد
ماده 76 – فضای کار در اطراف تجهیزات الکتریکی با ولتاژ فشار قوی باید به اندازه ای باشد که احتمال قوس الکتریکی (آرک) وجود نداشته باشد
ماده 77 – محل ورودی به مکا نگهداری تجهیزات الکتریکی باید به نحوی باشد که عبور و مرور به آسانی میسر باشد
ماده 78 – سیستم روشنایی فضاهای کار تجهیزات الکتریکی با ولتاژهای فشار قوی باید طوری طراحی و تعبیه شود مه در حین تعویض لامپ یا تعمیرات افراد برق کار در معرض خطرات ناشی از قسمت های برق دار قرار نگیرند
ماده 79 – وسیله قطع مدار الکتریکی باید طوری باشد که وضعیت باز یا بسته بودن آن به سادگی تشخیص داده شود
ماده 80 – کلیه تجهیزات الکتریکی باید به وسایل قطع جریان اضافی مجهز شوند
ماده 81 – وسایل قطع جریان اضافی باید متناسب با مداری باشد که روی آن نصب می شوند
ماده 82 – وسایل قطع جریان اضافی باید در مکان مناسبی قرار گیرند که دسترسی سریع به آنها امکان پذیر بوده و در معرض صدمات فیزیکی نباشد
ماده 84 – استفاده از کلید محافظ جان (RCD) به عنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین برای حفاظت در برابر برق گرفتگی ممنوع است و فقط به عنوان حفاظت مضاعف می توان از آنها استفاده نمود مگر در مواردی که در این آیین نامه به صراحت بیان شده است
ماده 85 – نصب کلید های محافظ جان (RCD) باید متناسب با نوع حفاظت مورد نظر باشد
ماده 86 – کلید های محافظ جان (RCD) باید قبل از استفاده و پس از نصب در فواصل زمانب معین ومنظم آزمایش شوند تا از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود
ماده 87 – تمام تجهیزات سیار الکتریکی باید به یک کلید محافظ جان (RCD) مناسب مجهز شوند
ماده 88 – در صورت بکارگیری کلید محافظ جان (RCD) باید طول سیم کلید تا حد امکان کوتاه بوده و از هیچ سیم اضافی دیگری استفاده نشود
ماده 89 – در مکانهای مرطوب باید از کلید های محافظ جان (RCD) به عنوان حفاظت مضاعف به همراه سیستم اتصال به زمین استفاده کرد
ماده 90 – وسایل فرمان الکتریکی دستی باید به نحوی نصب گردد که به سهولت در دسترس بوده و تماس تصادفی با قسمت های برق دار امکان پذیر نباشد
ماده 91 - وسایل فرمان الکتریکی دستی باید مجهز به سرپوش با در باشد تا از قطع و وصل تصادفی آنها ممانعت به عمل آید
ماده 92 – وسیله قطع کننده موتور باید در معرض دید و فاصله مناسب از کاربر نصب شود
ماده 93 – وسیله قطع کننده موتور باید قادر به قطع کامل موتور از تمام سیم های تغذیه باشد
ماده 94 – کلید قطع کننده تجهیزات الکتریکی نباید سیم اتصال به زمین را قطع کند
ماده 95 – هر موتور الکتریکی باید یک وسیله قطع کننده جداگانه داشته باشد و فقط در شرایط زیر می توان از یک وسیله قطع مشترک استفاده کرد:
الف) تعدادی موتورهای الکتریکی قسمت های مشخصی از یک ماشین را راه اندازی می کنند
ب) تعداد موتور الکتریکی توسط یک مجموعه از وسایل حفاظتی محافظت شوند

 

فصل پنجم – سایر مقررات
ماده 96 – در مسیر عبور برق فشار قوی، نصب علائم هشدار دهنده برق فشار قوی الزامی است
ماده 97 – استفاده از چراغ های دستی با ولتاژ بیش از 50 ولت ممنوع می باشد مگر این که به کلید های محافظ جان مناسب تجهیز شوند
ماده 98 – سرپیچ لامپ های الکتریکی باید به گونه ای باشد که قبل از باز نمودن کامل لامپ احتمال تماس بدن با هیچ یک از قسمت های برق دار وجود نداشته باشد
ماده 99 – استفاده از لامپ های الکتریکی سیار صرفا در صورتی مجاز است که تامین روشنایی ثابت و مناسب امکان پذیر نباشد
ماده 100 – لامپ های الکتریکی سیار باید مجهز به دستگیره و نگهدارنده عایق مناسب باشد
ماده 101 – لامپ های الکتریکی سیار که برای مکان های مرطوب و خیس بکار برده می شود باید از نوع ضد آب باشد
ماده 102 – در کلیه مکانهایی که احتمال بروز آتش سوزی و سرایت آن وجود دارد ترانسفورماتورهای روغنی را باید درون مکان مسقف و ایمن قرار داد
ماده 103 – اتاق ترانسفورماتورها باید طوری ساخته شود که از دسترس افراد متفرقه محفوظ بوده و کلید ها و قفل ها به گونه ای باشد که به راحتی از داخل باز شود
ماده 104 – اتاق ترانسفورماتور ها باید تهویه مناسب داشته باشد
ماده 105 – هیچ گونه لوله یا داکت متفرقه نباید از اتاق ترانسفورماتورها عبور کند و همچنین قرار دادن وسایل اضافی در اتاق مذکور ممنوع است
ماده 106 – شارژ، نگهداری و تعمیر باتری فقط باید در مکان های که دارای تهویه مناسب هستند انجام شود
ماده 107 – در تمام ورودی های اتاق باتری باید علائم هشدار دهنده مبنی بر ممنوعیت سیگار کشیدن و روشن کردن آتش تا شعاع 8 متی نصب شوند
ماده 108 – باتری ها باید طوری نگهداری شوند که از خروج فیوم ها، گازها و یا مایع الکترولیت و نفوذ آن ها به مکانهای دیگر جلوگیری شود
ماده 109 – فقسه ها و سینی های موجود در اتاق باتری باید دارای استحکام کافی بوده و یک روکش مقاوم در برابر الکترولیت داشته باشند
ماده 110  - به محض مشاهده اسید  یا خوردگی در محل نگهداری و شارژ باتری ها باید سریعا نسبت به رفع نقص اقدام نمود
ماده 111 – در نزدیکی محل شارژ باتری باید تجهیزات کمک های اولیه برای شستن سریع چشم ها و بدن تامین شود
ماده 112 – برای جلوگیری از خطرات ناشی از الکتریسیته ساکن باید رطوبت نسبی هوا بیش از 50 درصد (درجه هیدرو متریک) باشد و بدنه فلزی دستگاه ها به سیم اتصال به زمین وصل شود.
ماده 113 – در مکان هایی که احتمال تجمع بارهای الکتریکی ساکن وجود دارد باید اتصال زمین مناسب برای هدایت این بارها به زمین تامین شود
ماده 114 – برای جلوگیری از خطرات ناشی از الکتریسیته ساکن در محل هایی که مایعات از مخزن های ذخیره به تانکرها یا بارکش ها و بالعکس انتقال داده می شوند باید بدنه فلزی مخزن ذخیره توسط یک هادی به بدنه فلزی تانکر یا بارکش وصل شده و هردو به زمین متصل شوند
ماده 115 – در اماکنی که گرد و غبار و پودرهای بسیار نرم در حال انتقال می باشد باید محل انباشت بارهای الکتریکی ساکن به وسیله آشکار سازها مشخص و با سیستم اتصال به زمین موثر به زمین وصل گردد
ماده 116 – در رنگ پاشی با پیستوله باید کلیه اشیا فلزی که رنگ یا لعاب با آنها پاشیده می شود و نیز اتاقک رنگ مخزن رنگ و وسایل تهویه به سیستم اتصال به زمین وصل شوند
ماده 117 – روشنایی محیط های قابل اشتعال و انفجار باید از خارج از محیط تامین گردد و در غیر این صورت چراغ های مذکور از نوع ضد انفجاری بوده و در برابر آسیب های مکانیکی حفاظت شوند
ماده 118 – در محیط هایی که خطر انفجار وجود دارد کلیه کلید ها و کنترل کننده ها، مدار های فرمان ، فیوزها و تمام دستگاه ها خودکار باید خارج از محدوده خطر قرارگیرند
ماده 119 – در محیط هایی که خطر انفجار وجود دارد نباید از وسایل الکتریکی سیار استفاده شود مگر اینکه از نوع ضد انفجار باشد

دریافت فایل با فرمت  pdf